HomeBestuur

Bestuur

Alle aandelen in SRH N.V. zijn in handen van de Nederlandse Staat. De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Harmen de Mol van Otterloo
  • Gerrit Broekers

De benoemingstermijn van bestuurders eindigt aan het eind van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SRH waarin de vaststelling van de jaarrekening over het achterliggende boekjaar aan de orde komt.

Harmen de Mol van Otterloo

Harmen M. de Mol van Otterloo (1949) is sinds 30 september 2015 lid van de Raad van Bestuur, als voorzitter.

De heer De Mol van Otterloo is per 1 januari 2014 als partner van advocatenkantoor NautaDutilh uitgetreden. Tot die tijd richtte hij zich met name op de algemene ondernemingsrechtpraktijk. Vanaf 2000 had hij zich uitsluitend toegelegd op de ondernemingsrechtelijke procespraktijk, zowel bij de overheidsrechter als in arbitrage. Hij heeft tal van cliënten, zowel Nederlandse als buitenlandse waaronder multinationals, in rechte vertegenwoordigd. Daarnaast werd en wordt hij als arbiter ingeschakeld voor geschillen die verband houden met overnames, joint ventures en andere vormen van commerciële samenwerking. Harmen de Mol van Otterloo is tevens raadsheer-plaatsvervanger geweest bij het Gerechtshof te Amsterdam vanaf 2003 tot en met 2010. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. In verband met zijn functie bij SRH N.V. heeft hij vanaf 30 september 2015 geen banden meer met NautaDutilh.

Nevenfuncties: onderzoeker in opdracht van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, arbiter in privaatrechtelijke geschillen en voorzitter van de stichting ‘Arbitrarch’, die tot doel heeft het faciliteren van, advisering over en het beslechten van geschillen in de archeologische wereld.

Gerrit Broekers

Gerrit-Jan H. Broekers (1947) is sinds 22 december 2016 lid van de Raad van Bestuur. Daarvoor was hij vanaf 1 juli 2016 werkzaam als adviseur van SRH.

De heer Broekers heeft na een studie Economie een loopbaan achter de rug in de financiële dienstverlening. Vanaf 1988 tot 2006 bekleedde hij diverse functies bij ING Groep op managementniveau. In zijn laatste functie bij ING was hij lid van de Management Board Divisie Retail Nederland (CFO en plv. CEO). Verder heeft hij zitting gehad in diverse Raden van Commissarissen.