HomeBestuur

Bestuur

Alle aandelen in SRH N.V. zijn in handen van de Nederlandse Staat. De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Harmen de Mol van Otterloo
  • Tjeerd Borstlap

De benoemingstermijn van bestuurders eindigt aan het eind van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van SRH waarin de vaststelling van de jaarrekening over het achterliggende boekjaar aan de orde komt.

Harmen de Mol van Otterloo

Harmen M. de Mol van Otterloo (1949) is sinds 30 september 2015 lid van de Raad van Bestuur, als voorzitter.

De heer De Mol van Otterloo is per 1 januari 2014 als partner van advocatenkantoor NautaDutilh uitgetreden. Tot die tijd richtte hij zich met name op de algemene ondernemingsrechtpraktijk. Vanaf 2000 had hij zich uitsluitend toegelegd op de ondernemingsrechtelijke procespraktijk, zowel bij de overheidsrechter als in arbitrage. Hij heeft tal van cliënten, zowel Nederlandse als buitenlandse waaronder multinationals, in rechte vertegenwoordigd. Daarnaast werd en wordt hij als arbiter ingeschakeld voor geschillen die verband houden met overnames, joint ventures en andere vormen van commerciële samenwerking. Harmen de Mol van Otterloo is tevens raadsheer-plaatsvervanger geweest bij het Gerechtshof te Amsterdam vanaf 2003 tot en met 2010. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. In verband met zijn functie bij SRH N.V. heeft hij vanaf 30 september 2015 geen banden meer met NautaDutilh.

Nevenfuncties: onderzoeker in opdracht van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, arbiter in privaatrechtelijke geschillen en voorzitter van de stichting ‘Arbitrarch’, die tot doel heeft het faciliteren van, advisering over en het beslechten van geschillen in de archeologische wereld.

Tjeerd Borstlap

Tjeerd Borstlap (1955) is sinds 12 mei 2022 lid van de Raad van Bestuur met de functie CFO. Daarvoor was hij vanaf 1 maart 2022 werkzaam als adviseur van SRH.

De heer Borstlap heeft na een studie Bedrijfseconomie en Accountancy een loopbaan achter de rug in de financiële dienstverlening. Vanaf 1998 tot 2014 bekleedde hij diverse functies bij ING Groep op managementniveau. In zijn laatste functie bij ING was hij CFO van ING Real Estate Investment Management. Verder heeft hij een eigen interim praktijk en heeft hij zitting in een aantal Raden van Toezicht.