HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALVerklaring SNS REAAL over publicatie van de EBA

Verklaring SNS REAAL over publicatie van de EBA

SNS REAAL neemt kennis van de aankondigingen die vandaag door de European Banking Authority (EBA) en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn gedaan over de kapitaaltest. Dit heeft voor SNS Bank N.V. (SNS Bank) de volgende consequenties.

De door de EBA voorgestelde en op 26 oktober 2011 door de Europese Raad geaccordeerde kapitaaltest verplicht banken hun kapitaalposities te versterken door een tijdelijke kapitaalbuffer aan te houden ten opzichte van de huidige marktwaarde van hun posities in overheidspapier. Bovendien worden banken verplicht een buffer aan te houden zodat de core Tier 1 ratio ultimo 2012 een niveau van 9% heeft bereikt. De hoogte van een uiteindelijk kapitaaltekort is, voor zover van toepassing, vastgesteld op basis van de cijfers per september 2011. De hoogte van de kapitaalbuffer ten opzichte van overheidspapier wordt niet herzien.

Om de huidige bezorgdheid over de overheidsrisico’s en andere kredietrisico’s als gevolg van de huidige moeilijke marktomstandigheden weg te nemen, nam SNS Bank, samen met 71 andere banken in Europa, deel aan de kapitaaltest om een buitengewone en tijdelijke kapitaalbuffer te creëren. Deze buffer is nadrukkelijk niet ontworpen om verliezen in overheidsobligaties te dekken, maar om de markten het vertrouwen te geven dat banken een reeks schokken kunnen doorstaan en daarna nog altijd over voldoende eigen vermogen beschikken.

Na afronding van de door de EBA in nauwe samenwerking met DNB uitgevoerde kapitaaltest, is aan de hand van de test vastgesteld dat SNS Bank een kapitaaltekort van € 159 miljoen heeft dat ultimo juni 2012 ingelopen moet zijn.

Het verschil tussen de aankondiging op 27 oktober 2011 dat SNS Bank voldeed aan de 9%-drempel op basis van de voorlopige inzichten van de EBA en de aankondiging van vandaag, komt voort uit het feit dat in de huidige meting ook ongerealiseerde resultaten op rentederivaten worden meegerekend die zijn gerelateerd aan de blootstelling aan overheidsschulden.

SNS Bank zal ervoor zorgdragen dat zij per ultimo juni 2012 voldoet aan de 9% core Tier 1 ratio en zal daartoe, in overeenstemming met de EBA-procedures, een plan bij DNB indienen. In dit plan zal SNS Bank de voorgestelde mix aan maatregelen uiteenzetten om de vereiste 9%-doelstelling te behalen waarmee het tekort per ultimo juni 2012 tot nul wordt teruggebracht.

Het aan te trekken kapitaal en de te nemen maatregelen zijn bedoeld om vertrouwensherstel tussen marktpartijen te realiseren, toegang tot kapitaalmarkten door banken te verbeteren en banken in de gelegenheid te stellen financiële steun aan de economie te bieden.

De methodologie die aan de kapitaaltest ten grondslag ligt, is door de EBA uiteengezet voorafgaand aan haar aankondiging, teneinde consistentie te garanderen met betrekking tot alle banken in het EU-banksysteem die deelnamen aan de kapitaaltest.

Recent heeft SNS REAAL haar streven aangekondigd om een minimum core Tier 1 ratio van 10% voor SNS Bank te behalen, daarbij rekening houdend met de additionele kapitaaltoeslag voor systeemrelevante banken. In het licht van het voornoemd streven om haar kapitaalpositie te versterken, heeft SNS Bank al een aantal plannen ontwikkeld en uitgevoerd, waaronder liability management transacties. Op 30 november 2011 rondde SNS Bank een lower Tier 2 omruiltransactie af, wat resulteerde in een netto opbrengst van ongeveer € 72 miljoen en een versterking van de kwaliteit van het kapitaal van SNS Bank door de creatie van core Tier 1 kapitaal.

Kapitaalratio’s bij SNS Bank namen in de eerste maanden van het vierde kwartaal van 2011 toe als gevolg van het uitvoeren van de lower Tier 2 omruiltransactie en de verdere afname van de leningenportefeuille van SNS Zakelijk en Property Finance. Ultimo november 2011, kwam de core Tier 1 ratio van SNS Bank, conform haar reguliere rekenmethode, uit op circa 9,0% ten opzichte van de eerder gerapporteerde core Tier 1 ratio van 8,6% ultimo september 20111. SNS REAAL voert haar programma om kapitaal vrij te maken verder uit, gaat door met de afbouw van Property Finance en blijft zoeken naar mogelijkheden om de prestaties van haar kernactiviteiten verder te verbeteren.

1 Berekend op basis van Basel II, rekening houdend met de 80% ondergrens van Basel I.

Bijlage