HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALTrading update derde kwartaal 2010

Trading update derde kwartaal 2010

“SNS REAAL rapporteert nettowinst van € 63 miljoen over het derde kwartaal”

Hoofdpunten in het derde kwartaal :
• Forse stijging nettowinst, dankzij Verzekeringsactiviteiten en SNS Retail Bank
• Verlies bij SNS Property Finance wegens hogere bijzondere waardeverminderingen op leningen
• Goede ontwikkeling in kernactiviteiten
• Eigen vermogen duidelijk hoger vergeleken met eind juni 2010; solide solvabiliteitsratio’s
• Totale kredietlimieten SNS Property Finance namen met € 0,5 miljard af in het derde kwartaal; de netto internationale leningenportefeuille is tot beneden € 3,0 miljard gedaald

“Over het derde kwartaal rapporteert SNS REAAL een nettowinst van € 63 miljoen, een forse stijging ten opzichte van vorig jaar, geholpen door financiële markten. De internationale leningenportefeuille van SNS Property Finance buiten beschouwing gelaten, hebben de kernactiviteiten van SNS REAAL een nettowinst van € 163 miljoen behaald.
We zijn in het derde kwartaal doorgegaan met het actief afbouwen van de leningenportefeuille van SNS Property Finance. Sinds midden 2009, toen we onze plannen voor afbouw van een deel van deze portefeuille aankondigden, zijn de internationale kredietlimieten al met 32% gereduceerd. Daarbovenop hebben we nu besloten niet alleen de internationale leningen maar ook een deel van de binnenlandse leningenportefeuille van SNS Property Finance af te bouwen en de totale afbouw in een aparte organisatie tot stand te brengen. Het realiseren van een verbetering in de situatie bij SNS Property Finance en het vrijspelen van kapitaal met het oog op terugbetaling van de kapitaalsteun van de Staat en de Stichting blijven, naast onze klanten, voor ons de voornaamste prioriteiten” aldus Ronald Latenstein, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

SNS Retail Bank:
De totale rentebaten van SNS Retail Bank waren fors hoger vergeleken met de tweede helft van vorig jaar (gedeeld door twee) en eveneens hoger dan in de voorgaande kwartalen van 2010. De nettorentemarge op hypotheken verbeterde bij een enigszins hogere hypothekenportefeuille, in een nog steeds dalende markt. Aan het eind van het derde kwartaal bedroeg het marktaandeel van SNS REAAL in nieuwe hypotheken 6,5%, vergeleken met 6,7% over het eerste halfjaar. Netto rentebaten uit spaargelden waren fors hoger, voornamelijk dankzij een hoge retentiegraad en lagere rentetarieven op spaarproducten. De spaartegoeden groeiden met € 0,3 miljard ten opzichte van eind juni 2010, tot een niveau van € 26,9 miljard. Het marktaandeel in de totale Nederlandse spaarmarkt verbeterde tot 9,3% per eind september (9,0% per eind juni 2010). Ultimo september bedroeg het saldo van bankspaartegoeden, die onderdeel uitmaken van de totale spaartegoeden, € 554 miljoen, een stijging van € 300 miljoen ten opzichte van eind 2009, waarvan € 132 miljoen in het derde kwartaal.

Provisie-inkomsten waren lager, vergeleken met zowel de tweede helft van 2009 als voorgaande kwartalen van 2010, wegens lagere provisies op betalingsverkeer en verzekeringsproducten. Overige inkomsten waren fors lager vergeleken met vorig jaar toen de terugkoop van eigen schuldpapier tot exceptioneel hoge boekwinsten leidde. Vergeleken met voorgaande kwartalen van 2010 stegen de overige inkomsten enigszins.

De operationele kosten waren duidelijk lager dan vorig jaar dankzij de gevolgen van herstructureringsprogramma’s en in de afwezigheid van herstructureringskosten. Vergeleken met voorgaande kwartalen van 2010 waren de operationele kosten vrijwel stabiel. Waardeverminderingen op leningen bedroegen op jaarbasis 0,15% van bruto uitstaande leningen, lager ten opzichte van vorig jaar en fractioneel hoger vergeleken met voorgaande kwartalen van 2010. De nettowinst van SNS Retail Bank steeg fors en was ook belangrijk hoger ten opzichte van het gemiddelde in de eerste helft van 2010.

SNS Property Finance:
De rentebaten van SNS Property Finance stonden verder onder druk in het derde kwartaal, als gevolg van de voortgaande afname van de leningenportefeuille en hogere financieringskosten.

Totale kredietlimieten (bruto leningen en niet getrokken kredietlimieten) daalden van € 13,8 miljard eind juni 2010 tot € 13,3 miljard. De totale leningenportefeuille, na voorzieningen, daalde van € 12,7 miljard eind juni 2010 naar € 12,2 miljard. Sinds midden 2009, toen de plannen om de internationale leningenportefeuille zijn aangekondigd, zijn de totale kredietlimieten met 17% en de netto leningen met 12% teruggebracht. Vastgoedprojecten (onroerend goed projecten waarover SNS Property Finance de controle heeft verkregen) bleven stabiel op € 0,6 miljard.

De afname van € 0,5 miljard van (netto) leningen in het derde kwartaal was vrijwel gelijk verdeeld over de internationale en binnenlandse leningenportefeuilles.
Per eind september waren de netto internationale leningen gedaald tot iets onder de € 3 miljard. Wegens een toename van voorziene leningen en een lagere portefeuille-omvang stegen de voorziene leningen als percentage van de bruto uitstaande leningen van 11,7% eind juni 2010 naar 13,6%. De dekkingsgraad (voorzieningen als percentage van voorziene leningen) verbeterde van 26,7% per eind juni 2010 naar 30,1%.

Operationele kosten waren duidelijk hoger, ook vergeleken met voorgaande kwartalen, wegens de advieskosten verbonden met de afbouw van de internationale portefeuille. Waardeverminderingen op leningen bedroegen € 147 miljoen in het derde kwartaal, een stijging ten opzichte van het eerste (€ 101 miljoen) en tweede kwartaal (€ 129 miljoen). Net als in vorige kwartalen betroffen de waardeverminderingen voornamelijk de internationale leningenportefeuille. In het vierde kwartaal zullen de waardeverminderingen naar verwachting eveneens hoog zijn, deels als gevolg van een verwachte substantiële verdere afname van de internationale leningen.

Het nettoverlies van SNS Property Finance was hoger dan in de tweede helft van 2009 en vergelijkbaar met het gemiddelde verlies in de eerste helft van 2010.

REAAL:
De periodieke individuele levenpremies bij REAAL Leven daalden als gevolg van de krimpende unit linked markt. REAAL’s positie op de overlijdensrisicomarkt bleef echter sterk. Het marktaandeel in nieuwe periodieke levenpremies over de eerste negen maanden van 2010 bedroeg 11,9% (eerste helft van 2010: 12,0%). Als gevolg van een strikte prijs-discipline namen de individuele koopsomen verder af. Het resultaat uit beleggingen voor eigen rekening en risico nam af ten opzichte van de tweede helft van 2009 (gedeeld door twee) als gevolg van lagere gerealiseerde winsten en lagere herinvesteringsrendementen op obligaties. Vergeleken met voorgaande kwartalen van 2010 steeg het resultaat uit beleggingen echter, geholpen door hogere gerealiseerde winsten op obligaties.
Vanwege de lage marktrentes waren ongerealiseerde winsten op renteswaps, die worden ingezet om de solvabiliteit te beschermen tegen dalende rente, wederom substantieel en hoger dan het reeds aanzienlijke niveau in de eerste helft van 2010 (gedeeld door twee). Omdat de renteswaps nog steeds aanwezig zijn, kan een rentestijging in het vierde kwartaal de resultaten op deze instrumenten negatief beïnvloeden.

Operationele kosten bij REAAL Leven daalden licht ten opzichte van vorig jaar en waren stabiel vergeleken met voorgaande kwartalen. Uiteindelijk steeg de nettowinst van REAAL Leven sterk ten opzichte van zowel vorig jaar als voorgaande kwartalen van 2010, geholpen door de substantiële bijdrage van ongerealiseerde derivatenwinsten. Gecorrigeerd voor de bijdrage van derivatenwinsten, gerealiseerde winsten en verliezen op de beleggingsportefeuille en incidentele posten was het nettoresultaat lager dan vorig jaar maar sterk beter vergeleken met het gemiddelde van de eerste helft van 2010.

Het premie-inkomen bij REAAL Schade liet een geringe daling zien. Beleggingsinkomsten waren in lijn met voorgaande kwartalen. Operationele kosten waren lager en boden compensatie voor een hogere schadequote veroorzaakt door slechte weersomstandigheden. De nettowinst van REAAL Schade bleef iets onder het niveau van het gemiddelde voor de eerste twee kwartalen van 2010.

Zwitserleven:
Zwitserleven’s pensioenpremie-inkomen was duidelijk lager wegens lagere inkomsten uit koopsommen. Periodieke premies stegen echter duidelijk, geholpen door het succes van een nieuw pensioenproduct: het Exclusief Pensioen, geïntroduceerd in mei 2010.
Inkomsten uit beleggingen daalden wegens lagere gerealiseerde winsten op obligaties en in afwezigheid van een gerealiseerde herwaardering van onderpand inzake verbruikleen. Vergeleken met het gemiddelde van de eerste helft van 2010 verbeterden de inkomsten uit beleggingen enigszins, waarbij hogere gerealiseerde resultaten op obligaties compensatie boden voor lagere rente- en dividendinkomsten en lagere gerealiseerde winsten op aandelen.

Operationele kosten lieten een geringe daling zien en waren vlak ten opzichte van de eerste helft van 2010. Aangezien beleggingsinkomsten lager waren dan het exceptioneel hoge niveau van vorig jaar, daalde de nettowinst fors. Echter, vergeleken met de eerste helft van 2010 (exclusief incidentele posten) liet de nettowinst een forse stijging zien, voornamelijk dankzij lagere impairments op aandelen en leningen.

Groepsactiviteiten:
Het resultaat van de Groepsactiviteiten was lager dan in voorgaande kwartalen wegens hogere bijzondere waardeverminderingen op financiële deelnemingen.

Vermogen en funding:
Aan het eind van het derde kwartaal bedroeg de Tier 1 ratio 11,0% (eind juni 2010: 11,1%) en de Core Tier 1 ratio 8,5% (eind juni 2010: 8,6%). De afname van de risico-gewogen activa bij SNS Property Finance compenseerde vrijwel volledig het negatieve effect van het verlies van SNS Property Finance.
De solvabiliteit onder IFRS van de verzekeringsactiviteiten was 363% (eind juni 2010: 340%). Het DNB-solvabiliteitspercentage bedroeg 196% (eind juni 2010: 204%) als gevolg van de dalende marktrentes in het derde kwartaal.

Lagere marktrentes leidden tot een duidelijke stijging van de reële waarde reserves en navenant van het eigen vermogen, dat steeg tot € 6,3 miljard per ultimo september (eind juni: € 5,7 miljard). Als gevolg hiervan bedroeg de ‘double leverage’ op Groepsniveau per ultimo september 111,2%, vergeleken met 112,1% eind juni 2010.

In het derde kwartaal heeft SNS Bank met succes een covered bond van € 1 miljard geplaatst met een looptijd van 10 jaar, evenals securitisaties bij derden voor een bedrag van € 600 miljoen. Eveneens werden een aantal zogenaamde private placements van registered covered bonds uitgegeven. Daarnaast werd in oktober voor een bedrag van € 500 miljoen een lower Tier 2 uitgifte geplaatst, met het oog op toekomstige aflossingen. De totale liquiditeitspositie van SNS Bank bleef stabiel op € 12,9 miljard.

Reservation concerning forward looking statements
This trading update contains forward looking statements concerning future events. Those forward looking statements are based on the current information and assumptions of the SNS REAAL management concerning known and unknown risks and uncertainties.
Forward looking statements do not relate to definite facts and are subject to risks and uncertainty. The actual results may differ considerably as a result of risks and uncertainties relating to SNS REAAL‘s expectations regarding such matters as the assessment of market risk or possible acquisitions, or business expansion and premium growth and investment income or cash flow predictions or, more generally, the economic climate and changes in the law and taxation.
SNS REAAL cautions that expectations are only valid on the specific dates, and accepts no responsibility for the revision or updating of any information following changes in policy, developments, expectations or the like.
This trading update has not been audited.