HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALTrading update derde kwartaal 2007

Trading update derde kwartaal 2007

'SNS REAAL op koers, behoudt gematigd risicoprofiel'

Alle vergelijkingen worden gemaakt tussen het derde kwartaal van 2007 en het tweede halfjaar van 2006 (gedeeld door twee), tenzij anders vermeld.

Hoofdpunten in het derde kwartaal:

  • Nettowinst SNS REAAL licht hoger
  • Nettowinst van de bank hoger, vooral door SNS Property Finance
  • Winst Levenbedrijf beïnvloed door lager resultaat uit beleggingen
  • Sterke winstbijdrage van Schadebedrijf
  • Rentemarge SNS Retail Bank hoger
  • Voortgaande groei van periodieke premie leven en herstel van inkomsten uit koopsommen bij REAAL Verzekeringen
  • Efficiency-ratio en bedrijfskosten/premieverhouding verder verbeterd
  • Acquisitie AXA NL afgerond, met een positieve bijdrage in september
  • Integratie SNS Regio Bank op koers
  • Verdere verbetering van de liquiditeit: funding van SNS Bank gewaarborgd tot in de tweede helft van 2008

'SNS REAAL had een bevredigend derde kwartaal. De nettowinst van de groep steeg licht, ondanks een lager resultaat uit beleggingen bij REAAL Verzekeringen. De rentemarge van SNS Bank (exclusief SNS Property Finance en Regio Bank) is gestegen. Bij REAAL Verzekeringen stegen zowel de periodieke premie-inkomsten als de inkomsten uit koopsompolissen en steeg de winst van het Schadebedrijf sterk. Daarnaast blijven we de vruchten plukken van onze focus op kostenbeheersing. De voortgang bij onze recente acquisities ligt op schema. SNS Property Finance leverde een solide winstbijdrage in het derde kwartaal, in lijn met de voorafgaande kwartalen. SNS Regio Bank maakte een bemoedigende start en wij rondden de acquisitie van de Nederlandse activiteiten van AXA af op 5 september. We behielden ons gematigd risicoprofiel. We zijn niet betrokken bij risicovolle ('subprime') kredieten in de VS, en we blijven bijzondere aandacht besteden aan onze fundingpositie. Op dit moment is de funding van de activiteiten van SNS Bank gewaarborgd tot in de tweede helft van 2008. Bij REAAL Verzekeringen werd het gedeeltelijk afdekken van de risico's van aandelenbeleggingen gecontinueerd,' aldus Sjoerd van Keulen, voorzitter van de Raad van Bestuur.

SNS Bank

De netto rentemarge van SNS Retail Bank (exclusief SNS Property Finance en Regio Bank) bereikte in het derde kwartaal een hoger niveau dan in de tweede helft van 2006 en dit betekende een evenaring van de goede prestaties in de eerste helft van 2007. De margedruk in Hypotheken werd meer dan gecompenseerd door betere marges van andere producten, in het bijzonder Sparen. De inkomsten uit boeterentes waren lager. Ten opzichte van eind juni 2007 won SNS Retail Bank marktaandeel in Hypotheken, hoewel het marktaandeel nog iets onder de doelstelling van 8 à 10% uitkwam. Recente succesvolle marketingcampagnes voor Sparen zorgden, samen met opnieuw een sterk kwartaal van ASN Bank en de consolidatie van Regio Bank, voor snelle groei van de spaartegoeden en van het marktaandeel.

De inkomsten uit provisies en beheervergoedingen stegen in het derde kwartaal, voornamelijk door groei van het beheerd vermogen, ook bij SNS Fundcoach, en door hogere provisies op bankpassen.

De overige inkomsten waren lager. In tegenstelling tot de tweede helft van 2006 werden in het derde kwartaal geen winsten op obligaties gerealiseerd en het resultaat op derivaten was negatief.

De operationele kosten van SNS Retail Bank bleven goed onder controle en namen af ten opzichte van de tweede helft van 2006. Het totaal aan waardeverminderingen bleef laag, in lijn met het eerste halfjaar van 2007.

Aangezien de goede onderliggende ontwikkelingen werden gecompenseerd door de genoemde lagere overige inkomsten en door een hoger belastingtarief, kwam de nettowinst van SNS Retail Bank in het derde kwartaal lager uit dan in de tweede helft van 2006.

SNS Property Finance, geconsolideerd met ingang van december 2006, presteerde goed in het derde kwartaal, in lijn met de eerste helft van 2007. De groei van de inkomsten trok aan ten opzichte van de voorafgaande kwartalen. De waardeverminderingen stegen licht, aangezien geen vrijval van voorzieningen plaatsvond zoals in de eerste helft van 2007. De integratie van de bestaande vastgoedactiviteiten van SNS Retail Bank in die van SNS Property Finance wordt, naar verwachting, afgerond voor het einde van het jaar.

De resultaten van Regio Bank zijn opgenomen in die van SNS Bank met ingang van 1 juli 2007. De activiteiten droegen in het derde kwartaal positief, zij het nog in geringe mate, bij aan de nettowinst. De integratie met CVB Bank in de nieuwe formule SNS Regio Bank, verloopt voorspoedig. Op dit moment hebben meer dan 550 franchisenemers een nieuw contract getekend voor samenwerking op basis van deze bankfranchiseformule.

Voor SNS Bank in zijn totaliteit betekende de bijdrage van SNS Property Finance dat de nettowinst in het derde kwartaal op een flink hoger niveau uitkwam dan die in het tweede halfjaar van 2006. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2007 kwam de totale nettowinst van SNS Bank iets hoger uit.

REAAL Verzekeringen

Op 5 september 2007 rondde SNS REAAL de acquisitie van de Nederlandse activiteiten van AXA ('AXA NL') af. De bijdrage van AXA NL aan het derdekwartaalresultaat van REAAL Verzekeringen, voor financieringskosten, was positief. Op de SNS REAAL Investor Day, die wordt gehouden op 20 november, zal SNS REAAL een update geven van de financiële ontwikkelingen bij AXA NL in 2007 en zullen de hoofdpunten van het integratieplan worden gepresenteerd.

De levensverzekeringsactiviteiten beleefden onderliggend opnieuw een goed kwartaal. Periodieke premies waren wederom hoger en inkomsten uit koopsompolissen vertoonden een sterk herstel. Het marktaandeel voor de totale levensverzekeringsactiviteiten groeide opnieuw en de kosten bleven vrijwel gelijk. De nettowinst van het Levenbedrijf, exclusief AXA NL, was lager door een negatief resultaat op de optieportefeuille die gebruikt werd voor het gedeeltelijk afdekken van de aandelen-exposure in de beleggingsportefeuille van REAAL Verzekeringen en AXA. Veranderingen in marktwaarde van deze derivaten worden geboekt via de winst- en verliesrekening.

De premie-inkomsten in het Schadebedrijf waren lager als gevolg van seizoensinvloeden. Een gunstige ontwikkeling in de waarde van de claims resulteerde in het derde kwartaal in een sterk nettoresultaat van het Schadebedrijf, dat aanmerkelijk hoger uitkwam dan in het tweede halfjaar van 2006 en de voorafgaande kwartalen in 2007.

Voor REAAL Verzekeringen in zijn geheel leidde het lagere resultaat van het Levenbedrijf tot een lagere derdekwartaalwinst ten opzichte van het tweede halfjaar van 2006 en het eerste halfjaar van 2007.

Groepsactiviteiten

De Groepsactiviteiten omvatten de bedrijfsonderdelen die direct vanuit de holding aangestuurd worden en waarvan de baten en kosten niet worden toegerekend aan SNS Bank of REAAL Verzekeringen. Ten opzichte van het tweede halfjaar 2006 was het nettoresultaat van de Groepsactiviteiten lager, deels door de financieringskosten voor AXA NL. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2007, exclusief eenmalige winsten en verliezen, verbeterde het nettoresultaat van de Groepsactiviteiten.

Disclaimer

Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten. In dit halfjaarbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management van SNS REAAL met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden.

De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van SNS REAAL ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico of mogelijke overnames, dan wel met betrekking tot uitbreiding en premiegroei en beleggingsinkomsten of kasstroom verwachtingen of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen.
SNS REAAL benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen of dergelijke.

Op de cijfers van deze trading update heeft geen externe audit plaatsgevonden.