HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALTrading Update 3e kwartaal 2006

Trading Update 3e kwartaal 2006

Alle vergelijkingen betreffen het derde kwartaal 2006 ten opzichte van het eerste halfjaar 2006.

Kernpunten in het derde kwartaal:

  • Marktaandeel hypotheken gestegen tot niveau eind 2005
  • Marktaandeel sparen gehandhaafd
  • Rentemarge gestabiliseerd
  • Marktaandeel individuele levensverzekeringen omhoog
  • Claimsratio schade nam toe door incidentele schades
  • Operationele lasten in lijn met eerste halfjaar
  • REV boven de doelstelling
  • Moeilijke marktomstandigheden niet veranderd.

“De Raad van Bestuur is tevreden met de onder moeilijke marktomstandigheden behaalde resultaten. SNS Bank stabiliseerde de rentemarge, ondersteund door hogere volumes en stabiele marges. Bij REAAL Verzekeringen bleef het marktaandeel op de individuele levenmarkt stijgen', aldus Sjoerd van Keulen, voorzitter van de Raad van Bestuur.

SNS REAAL

De rentemarge van SNS Bank in het derde kwartaal stabiliseerde zich op het niveau van het eerste halfjaar 2006. De provisiebaten waren in lijn met het eerste halfjaar en de overige baten daalden. Het netto premie inkomen bij REAAL Verzekeringen was lager dan in het eerste halfjaar 2006, het marktaandeel in individuele levensverzekeringen steeg.

De totale lasten bij SNS Bank en REAAL Verzekeringen waren in lijn met het eerste halfjaar.

Ondanks de bijdrage uit de opbrengst van de beursgang was het resultaat van de groepsactiviteiten lager dan in het eerste halfjaar. Dit kwam door hogere kosten in verband met projecten op het gebied wet- en regelgeving.

De effectieve belastingdruk bleef ongewijzigd.

De solvabiliteit bleef sterk en ruim boven de daarvoor gestelde externe en interne normen. Het rendement op het eigen vermogen werd gedrukt door het nog niet aanwenden van de opbrengsten van de beursgang, maar lag boven de doelstelling van 12,5%. De overname van BPF zal een positief effect hebben op het rendement op eigen vermogen.

De overname van BPF zal naar verwachting per 1 december worden afgerond. BPF zal vanaf die datum worden geconsolideerd.

SNS Bank

De rentemarge stabiliseerde zich in het derde kwartaal op het niveau van het eerste halfjaar 2006 doordat hogere volumes in combinatie met stabiele marges en iets hogere ALM-resultaten lagere ontvangen boeterentes compenseerden.

Het marktaandeel hypotheken steeg in vergelijking met het eerste halfjaar en was terug op het niveau van eind 2005 doordat de positieve ontwikkeling die aan het eind van het eerste halfjaar werd bereikt, doorzette in het derde kwartaal. De netto nieuwe productie in het derde kwartaal was hoger in vergelijking met het eerste halfjaar.

Zoals verwacht nam de oversluitmarkt verder af, resulterend in lagere boeterentes. Deze boeterentes liggen nu dichtbij het genormaliseerde niveau.

In het derde kwartaal verbeterden de marges bij sparen in vergelijking met het eerste halfjaar. Er was opnieuw sprake van een toename van het aantal nieuwe klanten. Het marktaandeel bleef stabiel.

Het zakelijke bedrijf bleef groeien en zal door de overname van BPF verder worden versterkt. Daarnaast draagt deze overname onmiddellijk bij aan de resultaten, zonder rekening te houden met synergievoordelen die wij denken te bereiken aan zowel de inkomsten- als de kostenkant.

Gecorrigeerd voor de herpositionering van SNS Asset Management rechtstreeks onder de groep per 1 juli 2006 zijn de provisiebaten in het derde kwartaal in lijn met het eerste halfjaar. Net zoals in het eerste halfjaar kwam de groei vooral voort uit effectenprovisies. Het vermogen onder beheer nam mede onder invloed van positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten verder toe.

Het resultaat op beleggingen lag in het derde kwartaal in lijn met het eerste halfjaar 2006.

De overige baten daalden substantieel in het derde kwartaal als gevolg van bewegingen in de marktwaarde van derivaten.

De bedrijfskosten lagen in lijn met het niveau van het eerste halfjaar. Het Straight Through Processing hypotheken programma en de heroriëntatie van het zakelijke bedrijf liggen op koers om besparingen in de komende jaren op te leveren.

De efficiencyratio van SNS Bank nam iets toe in vergelijking met het eerste halfjaar maar bleef sterk.

De bijzondere waardeverminderingen op financiële instrumenten en overige activa lieten eenzelfde beeld zien als het eerste halfjaar bij een gunstige kredietomgeving.

REAAL Verzekeringen

Zoals verwacht op grond van het seizoenspatroon was het netto premie inkomen in het derde kwartaal lager in vergelijking met het eerste halfjaar. De periodieke premie leven was lager dan in het eerste halfjaar maar het marktaandeel steeg. De koopsomproductie was eveneens lager maar het marktaandeel bleef stabiel. De neerwaartse druk op de tarieven in de schademarkt hield aan en had invloed op het premie-inkomen en de combined ratio.

Het resultaat op beleggingen voor eigen rekening was in het derde kwartaal lager dan in de eerste helft van 2006. Dit was het gevolg van lagere gerealiseerde opbrengsten op de verkoop van aandelen en obligaties. De licht dalende lange termijn rente en de stijging van de aandelenkoersen hadden een positief effect op de ongerealiseerde waardemutaties als onderdeel van het eigen vermogen.

In vergelijking met het eerste halfjaar waren de technische lasten voor eigen rekening eveneens lager door lagere premie-inkomsten in het derde kwartaal. De claimsratio bij schade nam toe door een aantal incidentele schades.

De operationele lasten waren in lijn met het eerste halfjaar.

Doelstellingen opnieuw beoordeeld na afronding acquisitie BPF

Na afronding van de overname van BPF zullen de financiële doelstellingen opnieuw worden beoordeeld. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers 2006 op 14 maart 2007 worden de uitkomsten hiervan toegelicht.