HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALTrading update 1e kwartaal 2008, "Vooruitgang i...

Trading update 1e kwartaal 2008, "Vooruitgang in een uitdagend klimaat"

Alle vergelijkingen betreffen het eerste kwartaal van 2008 ten opzichte van het eerste halfjaar 2007 (gedeeld door twee), tenzij anders aangegeven.

Hoofdpunten in het eerste kwartaal:

  • Nettowinst SNS REAAL licht gedaald, gestegen indien gecorrigeerd voor eenmalige posten in 2007
  • Lager resultaat bij SNS Retail Bank
  • Positieve bijdrage van SNS Regio Bank, in lijn met de verwachtingen
  • Hogere winst totale Verzekeringsbedrijf, met een positieve bijdrage van AXA NL
  • Sterke winstgroei bij SNS Property Finance
  • Winst levensverzekeringen onder druk door lagere aandelenmarkten
  • Winst schadeverzekeringen veert op na de storm Kyrill in januari 2007
  • Integratie van AXA NL volledig op koers, geïntegreerd nieuw verkoopapparaat en productaanbod gereed
  • Solvabiliteit en liquiditeitspositie blijven sterk; eigen vermogen bijna onveranderd ten opzichte van eind 2007
  • Gematigd risicoprofiel behouden

“Na correctie van de vergelijkingsgrondslag van 2007 voor twee eenmalige winsten en het effect van de storm Kyrill, heeft SNS REAAL in het eerste kwartaal van 2008 ondanks een uitdagend klimaat op de financiële markten een stijging van de nettowinst gerealiseerd. Tegelijkertijd is er nog steeds sprake van groei van de Nederlandse economie en zijn de huizenprijzen robuust. De kwaliteit van de leningenportefeuille van SNS Bank blijft solide, zoals blijkt uit de lage kredietverliezen. In het eerste kwartaal is het effect van lagere aandelenmarkten bij REAAL Verzekeringen deels gecompenseerd door de aandelenhedge die wordt aangehouden. De recente overnames van AXA NL en Regio Bank verlopen goed en dragen bij aan het resultaat van de Groep. SNS REAAL is klaar voor de volgende fase in de uitvoering van haar groeistrategie: de samenvoeging van haar pensioenbedrijf met dat van Zwitserleven,” aldus Sjoerd van Keulen, voorzitter van de Raad van Bestuur.

SNS Bank
De netto rentebaten van hypotheken bij SNS Retail Bank bleven onder druk staan, maar zijn gestabiliseerd ten opzichte van het tweede halfjaar van 2007. Er was sprake van een zeer beperkte groei van de hypotheekportefeuille en het marktaandeel daalde enigszins ten opzichte van eind 2007. De netto rentebaten uit overige producten, vooral sparen, zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar en nagenoeg stabiel gebleven ten opzichte van de tweede helft. Succesvolle spaarcampagnes resulteerden in een sterke netto-instroom van spaargelden en een gestegen marktaandeel. ASN Bank en SNS Regio Bank hebben volledig deelgenomen aan deze campagnes. De boeterentes waren stabiel. Overige rentebaten kwamen lager uit, hetgeen de hoge kaspositie van de bank en de hogere kosten van kortlopende wholesale funding weerspiegelt. Regio Bank leverde een positieve bijdrage aan de netto rentebaten. De overdracht van de portefeuille grotere bedrijfshypotheken naar SNS Property Finance had een negatief effect. Uiteindelijk kwamen de totale netto rentebaten bij SNS Retail Bank lager uit.
De inkomsten uit provisies bij SNS Retail Bank zijn gedaald, wat vooral veroorzaakt werd door lagere provisies uit effecten en beheervergoedingen. Overige inkomstensegmenten stegen doordat SNS Bank wist te profiteren van de volatiliteit op de financiële markten, wat onder meer resulteerde in boekwinsten op staatsobligaties. Dit heeft de bijzondere waardeverminderingen op de handelsportefeuille ruimschoots gecompenseerd. Ook SNS Securities heeft een positieve bijdrage geleverd aan de overige opbrengsten. Het aantal klanten van SNS Fundcoach en ASN Bank is toegenomen.
De operationele lasten van SNS Retail Bank waren vlak en zijn, na correctie voor de consolidatie van Regio Bank, gedaald. Waardeverminderingen waren een fractie lager dan vorig jaar. In totaal kwam de nettowinst van SNS Retail Bank lager uit. De bijdrage van de nu volledig in SNS Regio Bank geïntegreerde Regio Bank was in lijn met de verwachtingen.
Bij SNS Property Finance groeiden de rentebaten goed, zowel autonoom als dankzij de overdracht van de portefeuille grotere bedrijfshypotheken van SNS Retail Bank. De operationele lasten waren nagenoeg vlak. Waardeverminderingen zijn gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2007, toen zich een netto vrijval van voorzieningen voordeed, gedaald ten opzichte van het tweede halfjaar, en onveranderd gebleven ten opzichte van geheel 2007. De nettowinst vertoonde een sterke stijging.
Ondanks de hogere nettowinst bij SNS Property Finance is de nettowinst voor SNS Bank als geheel enigszins gedaald. De efficiencyratio was onveranderd.

REAAL Verzekeringen
De kwartaalcijfers van REAAL Verzekeringen werden beïnvloed door de consolidatie van AXA NL met ingang van september 2007. De integratie ligt volledig op koers en AXA NL leverde in lijn met de verwachtingen een positieve bijdrage aan het resultaat van REAAL Verzekeringen, zowel op het gebied van levensverzekeringen als van schadeverzekeringen. Onlangs is een geïntegreerd nieuw verkoopapparaat en productaanbod geïntroduceerd.
Door de consolidatie van AXA NL is het totaal aan levensverzekeringspremies meer dan verdubbeld. Autonoom gezien zijn de periodieke premies gestegen, in het bijzonder bij pensioenen, terwijl de koopsommen zijn gedaald. Het resultaat uit beleggingen, met uitzondering van aandelen, is goed gehandhaafd. Gerealiseerde verliezen op aandelen hadden een negatief effect op de beleggingsopbrengsten.
De nettowinst bij levensverzekeringen was lager door het effect van dalingen op de aandelenmarkten. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2007, waarin een aanzienlijke winst op aandelen is gerealiseerd, is de netto bijdrage van aandelen gedaald. De waardestijging van de hedge op aandelen heeft het gerealiseerde verlies en de bijzondere waardevermindering op de aandelenportefeuille ruimschoots gecompenseerd. Bij het huidige niveau van de aandelenkoersen zullen zich ook de komende kwartalen in enigerlei mate bijzondere waardeverminderingen op aandelen voordoen.
Bij het schadebedrijf liet het premie-inkomen een lichte autonome stijging zien, vooral dankzij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Door de consolidatie van AXA NL en zonder het effect van de storm Kyrill kon de nettowinst van het schadebedrijf sterk opveren ten opzichte van het verlies in het eerste halfjaar van 2007. De combined ratio is substantieel verbeterd, ook ten opzichte van het tweede halfjaar van 2007.
Ondanks het negatieve effect van lagere aandelenmarkten hebben de consolidatie van AXA NL en de opleving van de winst bij het schadebedrijf voor REAAL Verzekeringen als geheel geleid tot een aanzienlijke stijging van de nettowinst.
De overname van Swiss Life NL & België is eind april 2008 voltooid; de consolidatie zal vanaf mei plaatsvinden. De aangekondigde verkoop van Swiss Life België aan Delta Lloyd zal naar verwachting in het tweede kwartaal tot stand komen.
Op 4 maart 2008 heeft de Ombudsman Financiële Dienstverlening aanbevelingen gepubliceerd met betrekking tot beleggingsverzekeringen. De eerste indruk is dat de betrokkenheid van REAAL Verzekeringen vanwege haar relatief jonge portefeuille beleggingsverzekeringen lager is dan haar huidige marktaandeel doet vermoeden. REAAL Verzekeringen zal haar klanten en aandeelhouders nader informeren zodra hierover duidelijkheid is verkregen.

Groepsactiviteiten
De Groepsactiviteiten omvatten de bedrijfsonderdelen die direct vanuit de holding worden aangestuurd en waarvan de baten en kosten niet worden toegerekend aan SNS Bank of REAAL Verzekeringen, alsmede een deel van de financieringskosten van overnames. In het eerste halfjaar van 2007 werd het resultaat van Groepsactiviteiten positief beïnvloed door eenmalige boekwinsten met betrekking tot LSN en Van Lanschot. De afwezigheid van deze boekwinsten en de extra financieringskosten door de overname van AXA NL zijn de belangrijkste factoren achter de daling van het resultaat van de Groepsactiviteiten in het eerste kwartaal van 2008. Na correctie voor deze factoren was het resultaat van Groepsactiviteiten ongeveer in lijn met vorig jaar.

Vermogen en Funding
De balans en balansverhoudingen van SNS REAAL zijn in het eerste kwartaal sterk gebleven. Het gematigde risicoprofiel werd behouden en bleek uit de slechts zeer beperkte bijzondere waardeverminderingen bij SNS Bank. SNS Bank heeft geen belangen in Amerikaanse subprime hypotheken. De liquiditeits- en solvabiliteitpositie van SNS Bank is sterk gebleven, waarbij de retail funding basis verder is versterkt. Bij REAAL Verzekeringen leidden de lagere aandelenmarkten tot een negatieve reële-waarde reserve op aandelen. Uiteindelijk lag het eigen vermogen van SNS REAAL aan het einde van het eerste kwartaal slechts een fractie onder het niveau van ultimo 2007.