HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALTrading update 1e kwartaal 2007

Trading update 1e kwartaal 2007

Alle vergelijkingen betreffen het eerste kwartaal 2007 ten opzichte van het eerste halfjaar 2006, tenzij anders aangegeven.

  • Aanhoudende groei nettowinst van de Groep, exclusief het effect van de storm in januari
  • Groei gedragen door de bijdrage van SNS Property Finance en REAAL Levensverzekeringen
  • Rentemarge (exclusief SNS PF) hoger
  • Provisiebaten SNS Bank (exclusief SNS Asset Management) laten sterke stijging zien
  • Lager resultaat uit beleggingen bij SNS Bank, in lijn met eerdere indicatie
  • Premie periodiek leven REAAL Verzekeringen neemt toe
  • Storm van januari 2007 beïnvloedt schaderesultaten
  • Bedrijfskosten van de Groep (exclusief SNS PF) lager dan tweede halfjaar 2006
  • Onveranderd sterke vermogenspositie

'De Raad van Bestuur is verheugd goede voortgang te kunnen melden, gezien de aanhoudend moeilijke marktomstandigheden. Tegenover de aanhoudende druk op de hypotheekmarkt, waren er in het eerste kwartaal van 2007 positieve ontwikkelingen in de groeisectoren voor SNS Bank, in het bijzonder bij Sparen en de dienstverlening aan mkb-klanten. SNS Property Finance liet een sterk eerste kwartaal zien. REAAL Verzekeringen werd beïnvloed door de storm in januari, maar bleef overigens goed presteren, vooral in periodiek leven. Onze doorlopende aandacht voor het verbeteren van de efficiency zal overal in de Groep zijn vruchten afwerpen,' zegt Sjoerd van Keulen, voorzitter van de Raad van Bestuur.

SNS Bank

De netto rentemarge van SNS Bank (exclusief SNS PF) in het eerste kwartaal was hoger dan in het eerste halfjaar van 2006. Hoewel de boeterentes dit kwartaal aanzienlijk lager uitkwamen, werd dat meer dan gecompenseerd door een beter ALM-resultaat en groei bij het spaarbedrijf. Doordat we op zoek waren naar een evenwicht tussen marges en marktaandeel, lagen de hypotheekvolumes net als in het eerste halfjaar van 2006 onder het door ons nagestreefde marktaandeel. De sterke groei van nieuwe klanten bij ASN Bank hield in het eerste kwartaal aan.
Inkomsten uit provisies en beheervergoedingen (exclusief SAM, dat sinds 1 juli 2006 onderdeel uitmaakt van de Groepsactiviteiten) vertoonden een sterke stijging, die vooral veroorzaakt werd door effectenprovisies.
SNS Fundcoach wist wederom een sterke groei te realiseren, zowel in het aantal klanten als in beheerd vermogen.
De nettowinst van SNS Bank (exclusief SNS PF) viel lager uit als gevolg van de (verwachte) daling van de overige opbrengsten en een licht negatief resultaat uit derivaten en overige financiële instrumenten. De daling in overige opbrengsten werd veroorzaakt door belangrijk lagere winsten uit de verkopen van obligaties.
De bedrijfskosten werden onder controle gehouden en bleven ongewijzigd ten opzichte van het eerste halfjaar van 2006. Onze efficiencyprojecten liggen op koers om tegen het eind van 2007 verdere verbetering van de efficiency (ca. 200 FTE's) tot stand te brengen. Waardeverminderingen waren in lijn met de tweede helft van 2006.
SNS Property Finance liet een goed kwartaal zien, bij een bemoedigende groei van inkomsten, met een gezonde pijplijn voor de rest van het jaar. De integratie van de huidige vastgoedfinancieringsactiviteiten van SNS Bank in SNS Property Finance zal naar verwachting in de loop van het jaar voltooid worden.

REAAL Verzekeringen

De nettowinst bij Levensverzekeringen steeg, met name door hogere periodieke leven premies en lagere bedrijfskosten. Koopsommen leven stonden in het eerste kwartaal onder druk. Het marktaandeel periodiek leven was stabiel ten opzichte van eind 2006. De inkomsten uit beleggingen waren grotendeels in lijn met het niveau in het eerste halfjaar van 2006.
Bij het schadebedrijf nam het premie-inkomen toe, ondanks aanhoudende druk op de prijzen. Tegelijkertijd beginnen de kosten te dalen. De invloed van de storm in januari 2007, die ons marktaandeel weerspiegelt, compenseerde deze positieve factoren echter ruimschoots.

Groepsactiviteiten

De groepsactiviteiten bestaan uit bedrijfsonderdelen die direct vanuit SNS REAAL op holdingniveau worden aangestuurd en waarvan de baten en lasten niet worden toegerekend aan SNS Bank of REAAL Verzekeringen. Hiertoe behoren onder andere het grotendeels afgebouwde SNS REAAL Invest en, vanaf 1 juli 2006, SNS Asset Management.
Het resultaat van de holding was lager dan in het tweede halfjaar van 2006, deels als gevolg van de financieringskosten voortvloeiend uit de toegenomen double leverage met betrekking tot de acquisitie van Bouwfonds PF. De winst op de aangekondigde verkoop van de resterende 40% van La Ser Lafayette Services Nederland zal in het tweede kwartaal van 2007 verwerkt worden.

Noot: alle vergelijkingen met voorgaande halfjaarperiodes moeten begrepen worden als vergelijkingen met de helft van de gerapporteerde cijfers van de relevante halfjaarperiode.

Disclaimers
Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten

In deze trading update zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management van SNS REAAL met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden.
De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van SNS REAAL ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico of mogelijke overnames, dan wel met betrekking tot uitbreiding en premiegroei en beleggingsinkomsten of kasstroomverwachtingen of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen.
SNS REAAL benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen of dergelijke.

Op deze trading update heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.