HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSNS REAAL rapporteert nettowinst van € 26 miljo...

SNS REAAL rapporteert nettowinst van € 26 miljoen

Hoofdpunten in het derde kwartaal 1):

Onderliggende nettowinst € 43 miljoen

Kostenbesparings- en integratieprogramma’s op schema

Eigen vermogen belangrijk hoger vergeleken met eind juni

Verdere verbetering van de solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten tot 303% onder IFRS (DNB-solvabiliteitspercentage: 227%)

Sterke en stabiele solvabiliteitsratio’s bij SNS Bank (Tier 1 ratio: 10,5%, Core Tier 1 ratio: 8,2%)

SNS REAAL koopt op 30 november 2009 voor € 250 miljoen core Tier 1 securities in

“In het derde kwartaal herstelden de solvabiliteit en de winstgevendheid bij REAAL Verzekeringen en Zwitserleven, waardoor zowel de nettowinst als de onderliggende winst voor SNS REAAL als geheel positief waren. SNS Retail Bank behaalde een lagere nettowinst door druk op de rentemarge, terwijl aanhoudend hoge bijzondere waardeverminderingen op leningen bij SNS Property Finance leidden tot een verlies bij dit bedrijfsonderdeel. Onze sterke solvabiliteit, gecombineerd met de succesvolle aandelenemissie in september, heeft ons in staat gesteld om de eerste stap aan te kondigen in de inkoop van de core Tier 1 securities die vorig jaar werden uitgegeven” aldus Ronald Latenstein, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

SNS Retail Bank
De nettorentebaten van hypotheken waren hoger, bij verbeterde marges op een vrijwel stabiele hypotheekportefeuille. Marktvolumes van Nederlandse woninghypotheken bleven dalen, maar vooral door het succes van de zogenaamde “plafondrentehypotheek”, heeft SNS Retail Bank marktaandeel in nieuwe hypotheken gewonnen. Aan het einde van het derde kwartaal was het marktaandeel van SNS REAAL in hypotheken gestegen tot 8,3%, ten opzichte van 7,3% aan het einde van het tweede kwartaal. De nettorentebaten bij Sparen waren fors lager, vooral door de hoge rentevergoedingen op termijndeposito’s die werden afgesloten rond het einde van vorig jaar. Het spaartegoed van klanten steeg met bijna 4% vergeleken met het einde van het tweede kwartaal en het marktaandeel in de totale Nederlandse spaarmarkt steeg tot 8,5% (eind juni: 8,3%). Overige rentebaten werden negatief beïnvloed door bewegingen van de korte rente. Met ingang van het vierde kwartaal zullen de rentebaten profiteren van het aflopen van termijndeposito’s, die zullen worden verlengd tegen aanzienlijke lagere rentevergoedingen.

Provisie-inkomsten bleven goed op peil ten opzichte van de voorafgaande kwartalen, maar vertoonden een daling in vergelijking met vorig jaar. Overige inkomsten waren aanzienlijk hoger, geholpen door beleggingsresultaten en hoge boekwinsten op de inkoop van eigen schuldpapier.

De operationele kosten waren lager door de afwezigheid van herstructureringskosten. Bijzondere waardeverminderingen op leningen bleven stabiel ten opzichte van het eerste halfjaar van 2009, op 0,16% op jaarbasis als percentage van de bruto uitstaande leningen. SNS Retail Bank behaalde zowel voor als na belasting een hogere winst ten opzichte van vorig jaar, maar ten opzichte van de eerste twee kwartalen van 2009 was sprake van een daling.

In het vierde kwartaal van 2009 verwacht SNS Bank een voorziening te zullen nemen in verband met het depositogarantiestelsel dat in werking is getreden bij DSB Bank en hierin te participeren voor haar aandeel van ongeveer 6%.

SNS Property Finance
Rentebaten bleven een stijgende trend vertonen, mede door de voortgaande prijsaanpassing van de portefeuille. In het derde kwartaal daalde de totale leningenportefeuille fractioneel.

Operationele kosten bleven vrijwel gelijk. Bijzondere waardeverminderingen op leningen liepen verder op tot 3,47% op jaarbasis als percentage van de bruto uitstaande leningen (2008: 0,85%; Q2 2009: 2,91% op jaarbasis). Deze stijging kwam vooral voor rekening van leningen verstrekt voor internationale projectfinancieringen. Omdat hogere rentebaten meer dan teniet werden gedaan door de gestegen bijzondere waardeverminderingen, boekte SNS Property Finance in het derde kwartaal een verlies.Bijzondere waardeverminderingen op leningen zullen de rest van het jaar naar verwachting op een relatief hoog niveau blijven.

REAAL Verzekeringen
Het inkomen uit periodieke levenpremies bij REAAL Leven liet een voortgaande stijging zien en het marktaandeel steeg tot 19%. Door de voortdurende prioriteit die aan marge werd gegeven daalde het premie-inkomen uit koopsommen. Beleggingsresultaten voor eigen rekening stegen aanzienlijk door hogere rentebaten en de afwezigheid van gerealiseerde verliezen op de aandelenportefeuille. Het resultaat op rentederivaten verbeterde ook.

Operationele kosten bij REAAL Leven lieten een duidelijke daling zien vooral door de voortgaande kostenbesparings- en integratieprogramma’s, die op schema blijven. Voorts droegen ook lagere bijzondere waardeverminderingen op de beleggingsportefeuille en een vrijval van voorzieningen voor lage rentevoeten bij aan een fors herstel van de nettowinst van REAAL Leven in het derde kwartaal.

Het premie-inkomen bij REAAL Schade was fractioneel lager. Ondanks een goede kostenbeheersing en een goede claims-ratio, kwam de nettowinst in het derde kwartaal lager uit door een lager niveau van beleggingsresultaten en enkele eenmalige posten.

In verband met de volledige integratie van DBV in REAAL zal in het vierde kwartaal een afboeking plaatsvinden op de waarde van de merknaam DBV van circa € 14 miljoen. De stroomlijning van de verzekeringsmerken zal naar verwachting binnen drie jaar leiden tot een jaarlijkse kostenbesparing van ten minste € 10 miljoen.

Zwitserleven
Het premie-inkomen van Zwitserleven liet een gezonde groei zien ten opzichte van vorig jaar. Beleggingsresultaten waren eveneens hoger. Operationele kosten, met name personeelskosten, daalden aanzienlijk. Het omgekeerde integratie-programma met de pensioenactiviteiten van REAAL Leven ligt op schema.

Zwitserleven droeg naar tevredenheid bij aan de nettowinst, in vergelijking met een verlies in de vergelijkbare periode vorig jaar. Echter, in vergelijking met de eerste helft van 2009, was de nettowinst lager, door lagere gerealiseerde winsten op de vastrentende beleggingen en enkele bijzondere waardeverminderingen op beleggingen in onroerend goed.

Groepsactiviteiten
In het derde kwartaal was het resultaat van de Groepsactviteiten in lijn met de onderliggende resultaten in de voorgaande kwartalen..

Vermogen en funding
Aan het einde van het derde kwartaal waren de solvabiliteitsratio’s bij de bankactiviteiten vrijwel gelijk aan de ratio’s van eind juni 2009. De Tier 1 ratio van SNS Bank was 10,5% en de core Tier 1 ratio 8,2%. De solvabiliteit onder IFRS van de verzekeringsactiviteiten verbeterde aanzienlijk van 274% eind juni 2009 tot 303%. Het DNB-solvabiliteitspercentage steeg tot 227% (eind juni: 202%).
In oktober 2009 maakte SNS REAAL € 145 miljoen kapitaal vrij bij de verzekeringsactiviteiten door een herverzekeringstransactie tegen geringe kosten. Dit vertegenwoordigt een stijging van het solvabiliteitspercentage van circa 25 procentpunten .

Dalende rentevoeten, lagere credit spreads en hogere aandelenmarkten hebben het eigen vermogen in het derde kwartaal in belangrijke mate omhoog gestuwd. Eind september waren de reële waardereserves van zowel de vastrentende portefeuille als de aandelenportefeuille positief. Inclusief de opbrengst van de aandelenuitgifte van € 135 miljoen in september, bedroeg de ‘double leverage’ op Groepsniveau eind september 110%, in vergelijking met 115,1% eind juni.

Op 24 september heeft SNS REAAL met succes een aandelenuitgifte ter waarde van € 135 miljoen afgerond, tegen € 5,15 per aandeel. De opbrengst zal worden gebruikt voor de gedeeltelijke financiering van de inkoop van € 250 miljoen core Tier 1 securities, die vorig jaar werden geplaatst bij de Nederlandse Staat en de Stichting Beheer SNS REAAL. De resterende € 115 miljoen zal worden gefinancierd uit het solvabiliteitsoverschot van de verzekeringsactiviteiten (de solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten zal hiermee circa 8 procentpunt dalen).

SNS Bank heeft in het derde kwartaal een deel van haar overtollige kasmiddelen afgestoten, maar de totale liquiditeit van de bankactiviteiten bleef uitzonderlijk sterk op € 15 miljard.

Op 20 oktober heeft SNS Bank de uitgifte afgerond van een 6-jarige covered bond ter waarde van € 1 miljard, tegen een gunstiger spread dan eerdere door de Staat gegarandeerde obligaties, die werden uitgegeven in de eerste helft van 2009.


1) Alle vergelijkingen betreffen het derde kwartaal van 2009 ten opzichte van het tweede halfjaar van 2008 (gedeeld door twee), tenzij anders aangegeven.Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In deze trading update zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management van SNS REAAL met betrekking tot bekende en onbekende risico’s en onzekerheden.
De uitspraken over verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden. De feitelijke resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico’s en onzekerheden die verband houden met de verwachtingen van SNS REAAL ten aanzien van, onder andere, inschattingen van het marktrisico of mogelijke acquisities, groei van de onderneming en premiegroei en beleggingsinkomsten, kasstroom verwachtingen en andere ontwikkelingen in de onderneming of, meer in het algemeen, het economische klimaat en juridische en fiscale ontwikkelingen. SNS REAAL benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke data en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het herzien of bijwerken van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen of dergelijke.

Deze trading update is niet geaudit.