HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALDefinitief besluit Europese Commissie over nati...

Definitief besluit Europese Commissie over nationalisatiemaatregelen SNS REAAL

Vandaag heeft de Europese Commissie (EC) de hoofdlijnen uiteengezet van het definitieve besluit over de nationalisatiemaatregelen ten behoeve van SNS REAAL. Bij besluit van 22 februari 2013 had de Commissie al voorlopig een aantal staatssteunmaatregelen voor SNS REAAL verenigbaar met de interne markt verklaard totdat zij, op basis van het herstructureringsplan van de onderneming, een definitief besluit zou nemen. Dit plan, dat in constructieve samenwerking tussen de Nederlandse Staat en SNS REAAL is opgesteld, werd op 19 augustus 2013 officieel door de Nederlandse Staat ingediend. Op basis van het herstructureringsplan heeft de EC besloten de steunmaatregelen en de voorgestelde herstructurering van SNS REAAL verenigbaar te verklaren met de interne markt.

In lijn met het ingediende herstructureringsplan verplicht de Nederlandse Staat zich tot twee structurele maatregelen met betrekking tot SNS REAAL:

1. De afsplitsing van de Property Finance-activiteiten
2. De desinvestering van verzekeringsdochter REAAL N.V., welke alle verzekerings- en vermogensbeheeractiviteiten van SNS REAAL omvat.

De afsplitsing van de Property Finance-activiteiten, die leidt tot een aanzienlijke afname in risicogewogen activa, is een belangrijke maatregel om de levensvatbaarheid van het bedrijf verder te herstellen. Hierdoor wordt het voor SNS Bank ook makkelijker om toegang te krijgen tot liquide middelen en kapitaalmarktfinanciering. Naar verwachting vindt de overdracht van de Property Finance-activiteiten aan NLFI voor het einde van 2013 plaats.

De Nederlandse Staat en SNS REAAL verbinden zich om met de opbrengst van REAAL N.V. de double leverage op de balans van SNS REAAL te reduceren. De holding van SNS REAAL wordt afgebouwd. De entiteit die uit de herstructurering overblijft, is een zelfstandige bank die zich richt op bankieren voor particulieren en zzp’ers. Na verloop van tijd zal SNS Bank door de Nederlandse Staat worden geprivatiseerd.

“Met het definitieve besluit van de Europese Commissie op basis van het herstructureringsplan, is er duidelijkheid gekomen voor SNS REAAL en onze medewerkers. Mettertijd zal SNS REAAL in haar huidige vorm ophouden te bestaan. Dit is een ingrijpend, maar tegelijkertijd logisch gevolg van de nationalisatie. Het is tevens een uitkomst die in lijn ligt met de door de minister van Financiën ten tijde van de nationalisatie geformuleerde opdracht om de bank- en verzekeringsactiviteiten te splitsen.

SNS REAAL zal het definitieve besluit van de Europese Commissie ten uitvoer brengen. In de afgelopen periode hebben we al de noodzakelijke voorbereidende maatregelen genomen zodat we in 2014 goede voortgang kunnen maken bij de totstandbrenging van een zelfstandige bank en verzekeraar. Wij zullen dit doen op een wijze die aansluit bij de historische en maatschappelijke oorsprong van beide bedrijven, zodat ze zich kunnen blijven richten op het behartigen van de belangen van hun klanten”, aldus Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Bestuur van SNS REAAL.

De Nederlandse Staat verplicht zich eveneens tot een aantal beperkingen voor SNS REAAL die, tenzij anders bepaald, tot aan het einde van de herstructureringsperiode gelden:

  • Er geldt een overnameverbod voor een periode van drie jaar vanaf het moment van het EC-besluit.
  • SNS REAAL gebruikt het staatseigendom niet in reclame-uitingen en verwijst in haar communicatie met bestaande en/of potentiële klanten of beleggers niet naar de ontvangen staatssteun.
  • SNS REAAL zal geen betalingen verrichten op hybride schuldinstrumenten die uitstonden op het moment van het EC-besluit, tenzij dergelijke betalingen voortvloeien uit een juridische verplichting. Verder ziet SNS REAAL, zonder voorafgaande goedkeuring van de Commissie, af van het aflossen of terugkopen van dergelijke instrumenten.
  • Er gelden beperkingen voor de beloning van werknemers tot het einde van de herstructureringsperiode of totdat SNS REAAL de staatssteun heeft terugbetaald.
  • SNS REAAL verplicht zich ertoe de administratieve structuur die momenteel door de holding wordt gedragen, over te dragen aan de bank en de verzekeraar.
  • SNS REAAL verplicht zich tot het geleidelijk opheffen van alle financiële banden tussen de bank en de verzekeraar.

AANPASSING POSITIES BINNEN DE GROEP

In de tweede helft van 2013 is een aantal maatregelen genomen om de kapitaalpositie van de verzekeringsactiviteiten (REAAL N.V.) te versterken en de onderlinge afhankelijkheid tussen SNS Bank en REAAL N.V. af te bouwen. De maatregelen zijn in lijn met de verplichting om de financiële banden tussen de bank en de verzekeraar geleidelijk op te heffen en zijn goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Alle maatregelen hebben betrekking op een herallocatie van beschikbaar kapitaal en funding binnen SNS REAAL. De maatregelen omvatten een vermindering van de exposure van SNS Bank op REAAL N.V. naar € 250 miljoen, een extra kapitaalstorting van SNS REAAL aan REAAL N.V. van € 250 miljoen, en een dividenduitkering van REAAL Schadeverzekeringen aan REAAL N.V. van € 250 miljoen. De exposure van SNS Bank op REAAL N.V. krijgt een hoge risicoweging toegekend en de exposure op SNS REAAL zal volledig van het kapitaal van SNS Bank worden afgetrokken.

Inclusief de invloed van bovengenoemde maatregelen, bedroeg de (pro forma) DNB-solvabiliteitsratio van REAAL N.V. per 30 september 2013 178%. De pro forma DNB-solvabiliteitsratio’s voor SRLEV en REAAL Schadeverzekeringen bedroegen respectievelijk 191% en 258%. De pro forma core Tier 1 ratio van SNS Bank, inclusief de invloed van de afsplitsing van de Property Finance-activiteiten en de bovengenoemde maatregelen, bedroeg per 30 september 2013 15,5%. De pro forma double leverage van SNS REAAL steeg per 30 september 2013 naar € 730 miljoen, terwijl de pro forma double leverage van REAAL N.V. tot € 415 miljoen is gedaald.

Bijlage