HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALAlgemene vergadering van aandeelhouders SNS REAAL

Algemene vergadering van aandeelhouders SNS REAAL

De algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. van 9 mei 2007 zal worden gehouden in de Juliana Congreszaal van de Jaarbeurs, Croeselaan in Utrecht. De aanvangstijd is 11.00 uur.

Agendapunten zullen onder meer zijn:

  • Vaststelling van de jaarrekening over boekjaar 2006;
  • Uitkering van dividend in de vorm van keuzedividend;
  • Verlening van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun bestuur over het boekjaar 2006;
  • Verlening van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht over het boekjaar 2006;
  • Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen;
  • Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen;
  • Wijziging van de statuten;
  • Samenstelling van de Raad van Commissarissen.

De volledige agenda en de toelichting daarop inclusief de concept akte van statutenwijziging zijn vanaf donderdag 12 april 2007 beschikbaar via de website van SNS REAAL N.V. en via ABN AMRO Service Desk (tel. 076 - 579 94 55) en liggen voor vergadergerechtigden vanaf de hiervoor vermelde datum tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van SNS REAAL N.V. (Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht). Deze stukken zijn kosteloos verkrijgbaar. Tevens zijn hier kosteloos volmachtformulieren verkrijgbaar waarmee stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde.

Stem- en vergadergerechtigd zijn degenen die op woensdag 18 april 2007 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum staan geregistreerd als aandeelhouder van SNS REAAL N.V. Laatste dag van schriftelijke aanmelding voor de vergadering is woensdag 2 mei 2007.

De Raad van Commissarissen van SNS REAAL N.V. heeft besloten de heren Drs. H.M. van de Kar en Prof. mr S.C.J.J. Kortmann op de vergadering voor te dragen om als commissarissen van SNS REAAL N.V. te worden herbenoemd, onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering van aandeelhouders geen gebruik maakt van haar recht personen aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen.